Program konferencie

Štvrtok 9. 11. 2017

17:00 – 21:00

Otvo­re­nie kon­fe­ren­cie a úvod­né pred­náš­ky
PhDr. Zita Mich­le­ro­vá – pre­zi­dent­ka kon­fe­ren­cie a pred­sed­ky­ňa SPS
Prí­ho­vo­ry hos­tí
Úvod­né pred­náš­ky
Here­tik A.: Rôz­ne ces­ty – rov­na­ký cieľ — osob­ný pohľad
Szo­nyi G.: „Tisíc tvá­ri super­ví­zie“
Vybí­ral Z.: Když tera­pie nej­sou tím, čím se zda­jí být

Piatok 10. 11. 2017

I. sekcia Psychodynamická psychoterapia

8:30 – 10:00 

Koor­di­ná­to­ri: Juráš L., Hřib­ňák P.

Har­ma­ta J.: Rôz­ne dru­hy foku­sov v krát­ko­do­bej dyna­mic­kej psy­cho­te­ra­pii
Juráš L.: Inten­zív­na krát­ko­do­bá dyna­mic­ká psy­cho­te­ra­pia
Hřib­ňák P.: Zku­še­nos­ti lek­to­ra – vedou­cí­ho komu­nit­ních psy­cho­dy­na­mic­kých výcvi­ků v letech 2009 – 2017
Zeľo P., Galá­to­vá J.: Mapa psy­cho­dy­na­mic­ké­ho pro­ce­su vo výcvi­ko­vej sku­pi­ne

II. sekcia Supervízia

8:30 – 10:00 

Koor­di­ná­to­ri: Vrá­no­vá J., Kob­lic K.

Vrá­no­vá J., Smit­ko­vá H., Bar­tí­ko­vá Z.: Ponú­ka super­ví­zia víziu…
Junek P.: Super­vi­ze jako spe­ci­fic­ká vývo­jo­vá zku­še­nost
Kob­lic K.: Co nás super­vi­zo­ry na hra­ni­cích super­vi­ze zají­ma?
Pav­lo­vič I., Fabián D.: Psy­cho­hy­gie­na v psy­cho­te­ra­pii
Šefa­ro­vá I.: Super­ví­zia Popo­luš­kou?
Chy­lík M.: Dyna­mic­ká super­ví­zia a tera­pia – prie­ni­ky a variá­cie

Pre­stáv­ka

I. sekcia „Symboly“ a KIP

10:30 – 12:00 

Koor­di­ná­to­ri: Bátov­ská L., Uhnák N.

Laden­bau­er W.: Čo je kata­tým­no-ima­gi­na­tív­na psy­cho­te­ra­pia?
Szo­nyi M.: Za hra­ni­cou metó­dy – od obja­ve­nia prob­lé­mu po spra­co­va­nie zážit­ku
Šev­čí­ko­vá H., Uhnák N.: Výkon – jeho pato­ló­gia a zdra­vie
Hada­so­vá K.: Rela­xač­no-sym­bo­lic­ká psy­cho­te­ra­pia u dospie­va­jú­cich (od 14 do 18 rokov)

II. sekcia KBT a Integratívna psychoterapia

10:30 – 12:00 

Koor­di­ná­to­ri: Šle­pec­ký M., Praš­ko J.

Šle­pec­ký M., Mož­ný P., Praš­ko J.: Trans­diag­nos­tic­ká kog­ni­tív­no beha­vi­orál­na tera­pia
Novot­ný M., Škobr­tal P., Novot­ný M. jn.:Potře­ba urče­ní správ­né diag­nó­zy v psy­cho­te­ra­pii
Šle­pec­ký M., Haš­čí­ko­vá D., Praš­ko J., Kotia­no­vá A.: Je mož­né zaviesť efek­tív­nu lieč­bu psy­chic­kých porúch?
Malůš M.: Vliv cham­ber RES­Tu nejen na odvy­ká­ní niko­ti­no­vé závis­los­ti
Jele­ník A.: MBSRMBCT- Prí­nos na vší­ma­vos­ti zalo­že­ných inter­ven­cií pre psy­cho­te­ra­pe­utic­ký kon­text
Kubá­nek J., Kubán­ko­vá M.: Pro­ces změny při prá­ci s kru­hy

Sobota 11. 11. 2017

Psychodynamická psychoterapia

8:30 – 10:00

Koor­di­ná­to­ri: Čer­nák P., Ščib­rá­ny­o­vá H.

Poněšic­ký J.: Cíl a pro­ces změny v psy­cho­dy­na­mic­ké psy­cho­te­ra­pii
Zámeč­ník P.: Psy­cho­ana­ly­tic­ká psy­cho­te­ra­pia v zaria­de­niach det­ské­ho domo­va
Boho­ny B.: Pre­bu­de­ná rie­ka. Mož­nos­ti kon­cen­tra­tív­nej pohy­bo­vej tera­pie v kazu­is­ti­ke kli­ent­ky s ranou poru­chou
Klem­po­vá T.: Využi­tie kon­cen­tra­tív­nej pohy­bo­vej tera­pie v indi­vi­du­ál­nej prá­ci s kli­ent­kou – kazu­is­ti­ka

Pre­stáv­ka

Integratívny prístup v terapii

10:30 – 12:00

Koor­di­ná­to­ri: Feke­te­ová N., Šte­pa­ník P.

Zahnd W.F.: Rov­na­kosť nás spá­ja, vďa­ka roz­die­lom môže­me rásť
Malá M., Feke­te­ová N.: Ako „to“ zvlád­nuť spo­loč­ne?
Divé­ky T.: Čia­ra – sku­pi­no­vá Ges­talt psy­cho­te­ra­pia s kli­ent­mi s hra­nič­nou poru­chou osob­nos­ti
Sme­lý I.: Čo a ako integ­ro­vať v psy­cho­te­ra­pii?
Bry­jo­vá J.: Trau­ma­te­ra­pia 11 r.chlapca s využi­tím Sandp­lay

Nedeľa 12. 11. 2017

Varia

8:30 – 11:30

Koor­di­ná­to­ri: Kárás­zo­vá K., Kob­lic K.

Kárás­zo­vá K.: Pre­čo mám rada EMDR
Kob­lic Zed­ko­vá I., Kob­lic K.:Co nám říká výzkum psy­cho­te­ra­pie?
Celu­šá­ko­vá H.,Kopčíková M.: Pôrod ako sle­pé mies­to v psy­cho­te­ra­pe­utic­kom a pora­den­skom vzťa­hu
Hrd­lič­ko­vá B., Hud­lič­ka P.: Význam psy­chó­zy v živo­te kli­en­ta
Klas­to­vá Pap­po­vá P.: Prá­ca s hod­no­ta­mi v exis­ten­ciál­ne-ana­ly­tic­kej psy­cho­te­ra­pii
Šušo­ro­vá S.: Ško­ly trans­akč­nej ana­lý­zy od Ber­ne­ho po dnes

Záver

POSTERY

Bot­to­vá M., Orav­co­vá R.: Pora­den­stvo a psy­cho­te­ra­pia v pod­mien­kach Refe­rá­tov pora­den­sko-psy­cho­lo­gic­kých slu­žieb v sys­té­me ÚPSVR
Háno­vá Dejo­vá J., Melo­vá K.: Aso­ciač­né kar­ty v prá­ci tera­pe­uta
Hit­ko­vá Z., Klas­to­vá Pap­po­vá P., Mat­zo­vá Z.: Exis­ten­ciál­na ana­lý­za
Hrtú­so­vá D.:Výzvy pre­lí­na­nia psy­cho­te­ra­pie a spi­ri­tu­ali­ty v pra­xi
Kubá­nek J.: Dlou­ho­do­bý výcvik v integ­ra­tív­ní psy­cho­te­ra­pii
Lip­ták R.: Prvé kro­ky ana­ly­tic­kej psy­cho­ló­gie C. G. Jun­ga na Slo­ven­sku
Sed­lá­ko­vá B., Kola­řík M., Hoch­man T.,: Pro­ce­so­vá prá­ce se symp­to­my a její využi­tí v psy­cho­so­ma­ti­ce
Zema­no­vá T., Sla­ná M., Macu­ro­vá T., Malůš M.: Tera­pe­utic­ké mož­nos­ti meto­dy cham­ber REST

WORKSHOPY

Pia­tok 10. 11. 2017

14:00 – 15:40

1. Szo­nyi M.: V sym­bo­loch nachá­dza­me skry­té kľú­če rie­še­nia
Dvoj­works­hop do 17:40 nad­vä­zu­je na doobed­ňaj­šiu pred­náš­ku
2. Zatlou­kal L.: Prá­ce s výjim­ka­mi v tera­pii zaměře­né na řeše­ní – prak­tic­ký works­hop
3. Bal­car K.: Logo­te­ra­pe­utic­ká meto­da para­dox­ní inten­ce
4. Hor­ňá­ko­vá Z.: Aktív­na ima­gi­ná­cia v ana­ly­tic­kej psy­cho­ló­gii C. G. Jun­ga
5.Hambálek V., Val­ko­vič I.: Teles­nosť a kre­a­ti­vi­ta v super­ví­zii (KPT ako metó­da roz­vo­ja psy­cho­te­ra­pe­uta)
6. Tri­ma­jo­vá B., Kašá­ko­vá J.: „Tan­čím tak rých­lo, ako doká­žem.“ Pod­po­ra celis­tvos­ti, auten­ti­ci­ty, jedi­neč­nos­ti a diver­zi­ty metó­da­mi pro­ce­so­rien­to­va­nej psy­cho­ló­gie / pro­ce­so­vej prá­ce

16:00 – 17:40

1. Szo­nyi M.: pokra­čo­va­nie works­ho­pu
2. Feke­te­ová N., Ščib­ra­ny­o­vá H.,: Vzťah rodi­čov a jeho vplyv na die­ťa
3. Any­alai­ová M.: Pod­po­ra odol­nos­ti detí a ado­les­cen­tov pro­stred­níc­tvom tera­pe­utic­kých kariet v Ges­talt psy­cho­te­ra­pii
4. Ver­ný I., Ver­ný M.: Od pavu­čín nálad k tan­cu živo­ta / pro­ce­so­rien­to­va­ný prí­stup k zme­ne­ným sta­vom vedo­mia vo vzťa­hoch
5. Taká­čo­vá S., Ondri­so­vá S.: Odva­ha k ras­tu: Pro­ce­so­rien­to­va­ný prí­stup k osob­né­mu roz­vo­ju
6. Kubá­nek J., Kubán­ko­vá M.: Prá­ce se sny a s kru­hy
7. Kob­lic Zed­ko­vá I.: Taneč­ní pohy­bo­vá psy­cho­te­ra­pie

Sobo­ta 11. 11. 2017

14:00 – 15:40

1. Zahnd W.: Kale­i­do­skop
2. Poněšic­ký J.: Prá­ce na tera­pe­utic­kém vzta­hu
3. Uhnák N., Šev­čí­ko­vá H.: „Po scho­doch.“ Výkon – jeho pato­ló­gia a zdra­vie
4. Hada­so­vá K.: Využi­tie ima­gi­ná­cie v rela­xač­no-sym­bo­lic­kej psy­cho­te­ra­pii u dospie­va­jú­cich
5. Celu­šá­ko­vá H., Kop­čí­ko­vá M.: Pôrod ako sle­pé mies­to v psy­cho­te­ra­pe­utic­kom a pora­den­skom vzťa­hu
6. Bot­to­vá M., Orav­co­vá R.: Pora­den­stvo a psy­cho­te­ra­pia v pod­mien­kach Refe­rá­tov pora­den­sko-psy­cho­lo­gic­kých slu­žieb v sys­té­me ÚPSVR

16:00 – 17:40

1. Kárás­zo­vá K.: EMDR a vzťa­ho­vá väz­ba
2. Miler M.: Encoun­te­ro­va sku­pi­na
3. Klas­to­vá Pap­po­vá P., Hit­ko­vá Z.: Prá­ca s hod­no­ta­mi v exis­ten­ciál­ne – ana­ly­tic­kej psy­cho­te­ra­pii
4. Lic­hro­bie­co­vá L., Štěpa­ník P.: Man­da­la jako účin­ný nástroj péče o tera­pe­uta
5. Jele­ník A.: Vší­ma­vosť (mind­ful­ness) a jej prí­nos pre tera­pe­utic­ký kon­text


BULLETIN NA STIAHNUTIE ←