Workshopy

Piatok 10. 11. 2017

14:00 – 15:30

1. Szo­nyi M.: V sym­bo­loch nachá­dza­me skry­té kľú­če rie­še­nia WORKSHOP OBSADENÝ
Dvoj­works­hop do 17:30 navä­zu­je na doobed­ňaj­šiu pred­náš­ku
2. Zatlou­kal L.: Prá­ce s výjim­ka­mi v tera­pii zaměře­né na řeše­ní – prak­tic­ký works­hop  WORKSHOP OBSADENÝ
3. Bal­car K.: Logo­te­ra­pe­utic­ká meto­da para­dox­ní inten­ce WORKSHOP OBSADENÝ
4. Hor­ňá­ko­vá Z.: Aktív­na ima­gi­ná­cia v ana­ly­tic­kej psy­cho­ló­gii C. G. Jun­ga WORKSHOP OBSADENÝ
5.Hambálek V., Val­ko­vič I.: Teles­nosť a kre­a­ti­vi­ta v super­ví­zii (KPT ako metó­da roz­vo­ja psy­cho­te­ra­pe­uta) WORKSHOP OBSADENÝ
6. Tri­ma­jo­vá B., Kašá­ko­vá J.: „Tan­čím tak rých­lo, ako doká­žem.“ Pod­po­ra celis­tvos­ti, auten­ti­ci­ty, jedi­neč­nos­ti a diver­zi­ty metó­da­mi pro­ce­so­rien­to­va­nej psy­cho­ló­gie / pro­ce­so­vej prá­ce WORKSHOP OBSADENÝ

16:00 – 17:30

1. Szo­nyi M.: pokra­čo­va­nie works­ho­pu
8. Feke­te­ová N., Ščib­ra­ny­o­vá H.,: Vzťah rodi­čov a jeho vplyv na die­ťa WORKSHOP OBSADENÝ
9. Any­alai­ová M.: Pod­po­ra odol­nos­ti detí a ado­les­cen­tov pro­stred­níc­tvom tera­pe­utic­kých kariet v Ges­talt psy­cho­te­ra­pii WORKSHOP OBSADENÝ
10. Ver­ný I., Ver­ný M.: Od pavu­čín nálad k tan­cu živo­ta / pro­ce­so­rien­to­va­ný prí­stup k zme­ne­ným sta­vom vedo­mia vo vzťa­hoch WORKSHOP OBSADENÝ
11. Taká­čo­vá S., Ondri­so­vá S.: Odva­ha k ras­tu: Pro­ce­so­rien­to­va­ný prí­stup k osob­né­mu roz­vo­ju WORKSHOP OBSADENÝ
12. Kubá­nek J., Kubán­ko­vá M.: Prá­ce se sny a s kru­hy WORKSHOP OBSADENÝ
13. Kob­lic Zed­ko­vá I.: Taneč­ní pohy­bo­vá psy­cho­te­ra­pie

Sobota 11. 11. 2017

14:00 – 15:30

1. Zahnd W.: Kale­i­do­skop
2. Poněšic­ký J.: Prá­ce na tera­pe­utic­kém vzta­hu WORKSHOP OBSADENÝ
3. Uhnák N., Šev­čí­ko­vá H.: „Po scho­doch.“ Výkon – jeho pato­ló­gia a zdra­vie WORKSHOP OBSADENÝ
4. Hada­so­vá K.: Využi­tie ima­gi­ná­cie v rela­xač­no-sym­bo­lic­kej psy­cho­te­ra­pii u dospie­va­jú­cich WORKSHOP OBSADENÝ
5. Celu­šá­ko­vá H., Kop­čí­ko­vá M.: Pôrod ako sle­pé mies­to v psy­cho­te­ra­pe­utic­kom a pora­den­skom vzťa­hu WORKSHOP OBSADENÝ
6. Bot­to­vá M., Orav­co­vá R.: Pora­den­stvo a psy­cho­te­ra­pia v pod­mien­kach Refe­rá­tov pora­den­sko-psy­cho­lo­gic­kých slu­žieb v sys­té­me ÚPSVR

16:00 – 17:30

7. Kárás­zo­vá K.: EMDR a vzťa­ho­vá väz­ba
8. Miler M.: Encoun­te­ro­va sku­pi­na PCA
9. Klas­to­vá Pap­po­vá P., Hit­ko­vá Z.: Prá­ca s hod­no­ta­mi v exis­ten­ciál­ne – ana­ly­tic­kej psy­cho­te­ra­pii WORKSHOP OBSADENÝ
10. Lic­hro­bie­co­vá L., Štěpa­ník P.: Man­da­la jako účin­ný nástroj péče o tera­pe­uta WORKSHOP OBSADENÝ
11. Jele­ník A.: Vší­ma­vosť (mind­ful­ness) a jej prí­nos pre tera­pe­utic­ký kon­text WORKSHOP OBSADENÝ


Orga­ni­zá­to­ri si vyhra­dzu­jú prá­vo na zme­nu.


REGISTRÁCIA UKONČENÁ!
Možnosť registrácie na mieste konania konferencie