Program konferencie

← SPÄŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU

 

SPS Con­fe­ren­ce 2022 Programme

Pred­bež­ný program
Orga­ni­zá­to­ri si vyhra­dzu­jú prá­vo na zmenu!

ŠTVRTOK  2. 6. 2022

07:30 – 08:45 Regis­trá­cia účastníkov

08:45 – 09:00 Otvo­re­nie kon­fe­ren­cie – úvod­ne slo­vo
PhDr. Zita Michlerová

09:00 – 10:00 (Ne)viditeľný tre­tí… pre­skú­ma­nie a vyspo­ria­da­nie sa s otcov­ský­mi mýt­mi a obra­zom otca v nás
Sann­wald R.  

Pre­stáv­ka 

10:15 – 12:00     1. BLOK

                                     Koor­di­ná­tor blo­ku: Nor­bert Uhnák

Nevi­di­teľ­né rany na tele a duši, kto­ré ovplyv­ňu­jú život a hoja sa pomaly
Kaš­čá­ko­vá N.

Zážit­ky posil­ne­nia v kon­cen­tra­tív­nej pohy­bo­vej terapii
Uhnák N.

”13. kom­na­ty panic­kej úzkosti”
Ralaus D. 

Mož­nos­ti využi­tia EMDR tera­pie v lieč­be PPP (Výzvy na ces­te k uzdra­ve­niu – kazuistika)
Tro­j­a­no­vá K.

12:00 – 13:00 OBED

13:00 – 14:45     2. BLOK

                                     Koor­di­ná­tor blo­ku: Zita Mich­le­ro­vá

Frus­trá­cia, deštruk­cia, sepa­rá­cia a ich kre­a­tív­ny potenciál
Puš­ká­rik T.

Teba chcem za kamaráta
Řího­vá A., Čech B.

Seba­skú­se­nost­ný výcvik v dyna­mic­kej psy­cho­te­ra­pii z pohľa­du frekventantov
Cvi­ko­vá V., Gaj­do­šo­vá Z.

Frus­tro­va­ný vs. „dosť dob­rý“ terapeut 
Here­tik A., Here­ti­ko­vá Mar­sa­lo­vá A. 

Pre­stáv­ka

15:00 – 17:00     3. BLOK

                                     Koor­di­ná­tor blo­ku: Igor Kundrát

Frus­trá­cia! Pacient, kto­rý nemal žiad­ne problémy
Fre­de­rick­son J.

18:00 Val­né zhro­maž­de­nie SPS


PIATOK – 3. 6. 2022

09:00 – 09:45     1. BLOK

                                     Koor­di­ná­tor blo­ku: Ive­ta Šefárová

JEDINÝ SPRAVEDLIVÝ aneb Moc a bez­moc při sché­ma – tera­pe­utic­ké prá­ci s ana­kas­tic­kým pacienten
Praš­ko J., Ocis­ko­vá M.

Kog­ni­tív­ně beha­vi­orál­ní tera­pie vzta­ho­vé obse­dan­tně kom­pul­ziv­ní poru­chy: Kon­tro­la a bez­moc na poli vztahů
Praš­ko J., Ocis­ko­vá M.

Pre­stáv­ka

10:00 – 12:00     2. BLOK

                                     Koor­di­ná­tor blo­ku: Vie­ra Cviková

Bez­pe­čie ale­bo rast v tera­pii dieťaťa 
Pöt­he P.
Stret­nu­tie s arte­te­ra­pe­utic­ký­mi tech­ni­ka­mi ako pries­tor pre posil­ne­nie seba bez sebapoškodzovania
Pilia­ro­vá M., Mac­ko­vá M.

Hud­ba ako výzva… od frus­trá­cie a vyčer­pa­nia ku rov­no­vá­he skrz muzikoterapiu
Škap­co­vá T.

12:00 – 13:00 OBED

13:00 – 14:25     3. BLOK

                                     Koor­di­ná­tor blo­ku: Pavel Černák

Typic­ké kri­tic­ké štá­diá a vývo­jo­vé rie­še­nia v živo­te psy­cho­te­ra­pe­utic­kých organizácii
Szönyi G.

Špe­ci­fi­ká super­ví­zie man­žel­skej a rodin­nej psychoterapie
Ham­bá­lek V., Val­ko­vič I. 

Pre­stáv­ka

14:40 – 16: 30     4. BLOK

                                    Koor­di­ná­tor blo­ku: Daniel Ralaus

Páry frus­tro­va­né neplod­nos­ťou a ich neve­do­mé fan­tá­zie o poča­tí a plodení
Kráč­ma­ro­vá Turá­ko­vá Z.

Tiché naro­de­nie – model prá­ce s mat­ka­mi mŕt­vo­na­ro­de­ných detí
Klem­po­vá T.

Meto­da ASSYST: nová per­spek­tí­va kri­zo­vé intervence
Čepe­lí­ko­vá Z.

Tera­pia sebap­re­sia­hnu­tím v lieč­be závis­los­tí od alkoholu
Kuril­la A., Kamen­dy Z.

16:30 Ukon­če­nie kon­fe­ren­cie – záve­reč­né slovo