Informácie

Pre­zi­dent kon­fe­ren­cie
PhDr. Zita MICHLEROVÁ – pred­sed­níč­ka Slo­ven­skej psy­cho­te­ra­pe­utic­kej spo­loč­nos­ti

Čest­né pred­sed­níc­tvo
PhDr. Zita Mich­le­ro­vá, pred­sed­níč­ka SPS
MUDr. Pavel Čer­nák, PhD., pod­pred­se­da Slo­ven­skej psy­cho­te­ra­pe­utic­kej spo­loč­nos­ti 
PhDr. Karel Kob­lic, pred­se­da Čes­ké psy­cho­te­ra­pe­utic­ké spo­leč­nos­ti ČLS JEP
Doc. MUDr. Jozef Haš­to, PhD.
prof. PhDr. Anton Here­tik, PhD.

Prog­ra­mo­vý výbor kon­fe­ren­cie
PhDr. Hana Ščib­ra­ny­o­vá
PhDr. Lýgia Bátov­ská 
MUDr. Daniel Ralaus
PhDr. Naďa Feke­te­ová
Mgr. Nor­bert Uhnák

Orga­ni­zač­ný výbor kon­fe­ren­cie
PhDr. Zita Mich­le­ro­vá 
MUDr. Pavel Čer­nák, PhD.
PhDr. Ale­na Palou­šo­vá
MUDr. Ján Bal­lx
PhDr. Zuza­na Novo­sa­do­vá
PhDr. Klau­dia Šan­ko­vá
PhDr. Ive­ta Šefa­ro­vá

MIESTO KONANIA KONFERENCIE
Sek­cia A – Kino FONTÁNA , Pieš­ťa­ny 
Sek­cia B – Kon­fe­renč­ná sála – hotel Mag­nó­lia

WORKSHOPY budú pre­bie­hať v pries­to­roch v blíz­kos­ti KINA Fon­tá­na.

Otvo­re­nie kon­fe­ren­cie: 9. 11. 2017 (štvr­tok) o 17.00 hod. v Kine Fon­tá­na, Pieš­ťa­ny
Spo­lo­čen­ský večer: 11. 11. 2017 (sobo­ta), 19.30 – 01.00 hod., Kur­sa­lon Pieš­ťa­ny