Registrácia

← SPÄŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU

Pri­hlá­se­nie aktív­nej účas­ti: do 25. 4. 2022

FORMULÁROM
E‑MAILOM: sekretariat@​agenturakami.​sk

Pod­mien­kou pri­hlá­se­nia aktív­nej účas­ti je zasla­nie ABSTRAKTU do 25. 4. 2022

Požia­dav­ky pre abstrakt:

  • Názov prís­pev­ku v slovenskom/​českom jazy­ku. Struč­ný, max. 10 slov, veľ­ký­mi pís­me­na­mi. (font Times New Roman, 14 pt, bold).
  • Názov prís­pev­ku v anglic­kom jazy­ku. Úpra­va ako pri náz­ve v pôvod­nom jazy­ku. (font Times New Roman, 14 pt, bold).
  • Meno a priez­vis­ko hlav­né­ho auto­ra s titul­mi, pra­co­vis­ko, kom­plet­ná adre­sa vrá­ta­ne tele­fo­nic­ké­ho a e‑mailového kon­tak­tu. (Times New Roman, 11 pt).
  • Mená spo­lu­au­to­rov s titul­mi a ich pra­co­vis­ká. Ak majú via­ce­rí auto­ri zhod­né pra­co­vis­ko, uviesť znak *, kto­rý je uve­de­ný aj pred náz­vom pra­co­vis­ka. (Times New Roman, 11 pt).
  • Abs­trakt  v jazy­ku prís­pev­ku, maxi­mál­ny roz­sah 250 slov. Pri pôvod­ných prá­cach dodr­žať štruk­tú­ru: Úvod, Metó­dy, Výsled­ky, Dis­ku­sia a Záve­ry. V kazu­is­ti­kách abs­trakt roz­de­liť do nasle­dov­ných čas­tí: Cieľ/​Úvod, Prí­pad, Dis­ku­sia. 3 – 5 kľú­čo­vých slov v jazy­ku prís­pev­ku. (Times New Roman, 11 pt).
  • Abs­trakt  v anglic­kom jazy­ku. For­mát a úpra­va ako pri abs­trak­te v pôvod­nom jazy­ku. Pri pôvod­ných prá­cach dodr­žať štruk­tú­ru: Pur­po­se, Met­hods, Results, Dis­cus­si­on, Conc­lu­si­on. V kazu­is­ti­kách abs­trakt roz­de­liť do nasle­dov­ných čas­tí: Intro­duc­ti­on, Case desc­rip­ti­on, Dis­cus­si­on. 3 – 5 kľú­čo­vých slov v anglic­kom jazy­ku. (Times New Roman, 11 pt).
  • Gran­to­vá pod­po­ra. Ak bola pub­li­ko­va­ná prá­ca pod­po­re­ná v rám­ci gran­to­vej úlo­hy, tre­ba uviesť názov gran­to­vej agen­tú­ry a čís­lo či iné iden­ti­fi­ká­to­ry gran­to­vej úlo­hy. (Times New Roman, 11 pt).

Po uzá­vier­ke a spra­co­va­ní pri­hlá­šok Vás bude­me infor­mo­vať o zara­de­ní /​ neza­ra­de­ní do prog­ra­mu. V prí­pa­de akých­koľ­vek otá­zok nás pro­sím kon­tak­tuj­te.

Registračný poplatok

V prí­pa­de využi­tia zvý­hod­ne­nej ceny regis­trá­cie je potreb­né nie­len sa zare­gis­tro­vať cez on-line regis­trač­ný for­mu­lár, ale aj prí­sluš­nú sumu do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu uhradiť.
Samos­tat­ne sa na jed­not­li­vé dni kon­fe­ren­cie nie je mož­né pri­hlá­siť.
Aktív­ny účast­ník = 1. autor (v akej­koľ­vek for­me účas­ti) je povin­ný uhra­diť REGISTRAČNÝ POPLATOK vo výš­ke  50 EUR

ON-LINE FORMA (stre­a­ming) do 25. 4. 2022 od 26. 4. 2022
Člen SPSČPS   99 € 129 €
Nečlen SPSČPS 119 € 149 €
Štu­den­ti medi­cí­ny, psy­cho­ló­gie, lie­čeb­nej peda­go­gi­ky a sociál­nej prá­ce, neza­mest­na­ní, na mater­skej dovo­len­ke, dôchod­co­via: (uplat­ne­nie zľa­vy je potreb­né zdokladovať)   80 €   80 €

Súčas­ťou regis­trač­né­ho poplat­ku je Zbor­ník prís­pev­kov, kto­rý kaž­dý účast­ník dosta­ne v elek­tro­nic­kej for­me a mož­nosť pozre­tia si pred­ná­šok z archí­vu po skon­če­ní kon­fe­ren­cie po dobu 60 dní.

Pri­hla­so­va­nie pasív­nej účas­ti na konferenciu je mož­né do   31. 5. 2022 do 15.00 hod. 
Do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu je potreb­né, aby účast­ník, kto­rý sa zúčast­ní on-line zare­gis­tro­val a uhra­dil sta­no­ve­nú sumu regis­trač­né­ho poplatku.

Účast­ník, kto­rý sa zúčast­ní pre­zenč­ne môže regis­trač­ný popla­tok uhra­diť aj na mies­te kon­fe­ren­cie, avšak nepla­tí to pri využi­tí sko­rej registrácie.

Prí­stu­po­vé úda­je k on-line pri­po­je­niu budú účast­ní­ko­vi zasla­né cca dva dni pred konferenciou. 

PREZENČNÁ FORMA do 25. 4. 2022 od 26. 4. 2022
a v čase konania
Člen SPSČPS 119 € 149 €
Nečlen SPSČPS 139 € 169 €
Štu­den­ti medi­cí­ny, psy­cho­ló­gie, lie­čeb­nej peda­go­gi­ky a sociál­nej prá­ce, neza­mest­na­ní, na mater­skej dovo­len­ke, dôchod­co­via: (uplat­ne­nie zľa­vy je potreb­né zdokladovať)   80 €   80 €

Súčas­ťou regis­trač­né­ho poplat­ku je Zbor­ník prís­pev­kov, kto­rý kaž­dý účast­ník dosta­ne v elek­tro­nic­kej for­me a mož­nosť pozre­tia si pred­ná­šok z archí­vu po skon­če­ní kon­fe­ren­cie po dobu 60 dní.

Mož­nosť dokúpenia:
OBED      2. 6. 2022 –  15 € /​ os. (2‑chodové menu)
VEČERA 2. 6. 2022 –  20 € /​ os. (for­mou bufetu)
OBED      3. 6. 2022 –  15 € /​ os. (2‑chodové menu)

Registračný poplatok uhraďte na účet:

Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s.r.o., Let­ná 8275, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Názov ban­ky: ČSOB, a. s., Let­ná 48, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
VS: bude Vám pri­ra­de­ný po zaregistrovaní
KS: 0308
BIC /​ SWIFT: CEKOSKBX

Upo­zor­ne­nie: Poplat­ky ban­ke prí­kaz­cu sú hra­de­né prí­kaz­com, poplat­ky ban­ke prí­jem­cu sú hra­de­né príjemcom.

Poznám­ka:
– do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účastníka,

– ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zoznamu,
– pri regis­trá­cii je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní regis­trač­né­ho poplatku.

STORNO PODMIENKY
Sek­re­ta­riát kon­fe­ren­cie musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­fe­ren­cii písom­ne e‑mailom na sekretariat@​agenturakami.​sk. Zru­še­nie po tele­fó­ne nebu­de akceptované.
do 15. 5. 2022 – bez stor­no poplatku
od 16. 5. 2022   – 100 % výš­ka regis­trač­né­ho poplatku

NEPEŇAŽNÉ PLNENIE
Orga­ni­zá­tor nebu­de posky­to­vať nepe­ňaž­né plne­nie pre účast­ní­kov podu­ja­tia (uby­to­va­nie, dopra­va). Ak si účast­ník hra­dí regis­trač­ný popla­tok sám, nemá povin­nosť odvo­du zráž­ko­vej dane za nepe­ňaž­né plne­nie v zmys­le Záko­na o dani z príj­mov č. 595 /​ 2003 Z. z. v zne­ní neskor­ších predpisov.

HODNOTENIE ARS CME
Kon­fe­ren­cia je zara­de­ná do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR 74 /​ 2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK a Európ­skou akre­di­tač­nou radou. Cer­ti­fi­kát si náj­de­te na strán­ke https://​ks​.lekom​.sk – zóna pre leká­rov, po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej aktivity.
Kon­fe­ren­cia bude akre­di­to­va­ná aj  v komo­re psy­cho­ló­gov. Počet kre­di­tov za pasív­nu účasť na kon­fe­ren­cii je 12.

UBYTOVANIE pre účast­ní­kov kon­fe­ren­cie zabez­pe­ču­je AGENTÚRA KAMI, s. r. o.
Požia­dav­ka o uby­to­va­nie je súčas­ťou regis­trač­né­ho for­mu­lá­ra!

Hotel ****SOREA Regia – Krá­ľov­ské údo­lie 6, Bratislava
Rezer­vo­va­ná kapacita:
30/​2‑lôžkové izby

Cena uby­to­va­nia s raňajkami:
Dvoj­lôž­ko­vá izba: 90 Eur /​ noc          
Dvoj­lôž­ko­vá izba obs. 1 oso­bou: 70 Eur /​ noc
Miest­ny popla­tok: 1,70 Eur /​ oso­ba /​ noc

Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., si vyhra­dzu­je prá­vo na zme­nu cien.

1 Step 1
keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right