Úvod

Slo­ven­ská psy­cho­te­ra­pe­utic­ká spoločnosť
Čes­ká psy­cho­te­ra­pe­utic­ká spo­leč­nost ČLS JEP
v spo­lu­prá­ci so SLK

Vás pozý­va­jú na

XXXIII. ČESKO-SLOVENSKÚ
PSYCHOTERAPEUTICKÚ KONFERENCIU

2. – 3. jún 2022
Hotel ****SOREA Regia, Bratislava

Hlavná téma konferencie: Frustrácia ako výzva

POZVÁNKA NA STIAHNUTIE ⇓

ABSTRAKTY k prednáškam

ARCHÍV PREDNÁŠOK 2022 


PARTNERI PODUJATIA