Úvod

Slo­ven­ská psy­cho­te­ra­pe­utic­ká spoločnosť
Čes­ká psy­cho­te­ra­pe­utic­ká spo­leč­nost ČLS JEP
v spo­lu­prá­ci so SLK

Vás pozý­va­jú na 

XXXIII. ČESKO-SLOVENSKÚ
PSYCHOTERAPEUTICKÚ KONFERENCIU

2. – 3. jún 2022
Hotel ****SOREA Regia, Bratislava
  PREZENČNE /​ ON-LINE  

POZVÁNKA NA STIAHNUTIE ⇓

Hlavná téma konferencie: Frustrácia ako výzva


PARTNERI PODUJATIA