E-postery

← SPÄŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU

Stres, kte­rý zaží­va­li psy­cho­te­ra­pe­uti během pan­de­mie COVID-19
Meier Z., Tavel P., Mali­ňá­ko­vá K.

Posky­to­vá­ní psy­cho­te­ra­pie během pan­de­mie COVID-19
Meier Z., Tavel P., Mali­ňá­ko­vá K.

Kog­ni­tív­na a psy­cho­mo­to­ric­ká sti­mu­lá­cia seni­orov pomo­cou tech­ník výtvar­né­ho umenia
Jani­čo­vá J.

Prog­ram den­né­ho psy­chiat­ric­ké­ho sta­ci­oná­ra ako prí­le­ži­tosť k spo­lu­t­vor­be s pacientmi
Fedor­čuk P., Pilia­ro­vá M.

Využí­va­nie expre­sív­nych tera­pií na Slo­ven­sku ako súčasť lie­čeb­ných postupov
Sou­ček Vaňo­vá M., Žit­nia­ko­vá Gur­go­vá B.