Registrácia

Zasie­la­nie pri­hlá­šok – aktív­na účasť:  UKONČENÉ 
Auto­ri prís­pev­ku budú infor­mo­va­ní do 30. 8. o zara­de­ní / neza­ra­de­ní do programu. 

REGISTRAČNÉ POPLATKY od 16. 9., na mieste
Člen SPS a ČPS 115 (90 + 25) 
Nečlen SPS a ČPS 125 (100 + 25)
Štu­den­ti medi­cí­ny, psy­cho­ló­gie, lie­čeb­nej peda­go­gi­ky a sociál­nej prá­ce, neza­mest­na­ní, na mater­skej dovo­len­ke, dôchod­co­via: (uplat­ne­nie zľa­vy je potreb­né zdokladovať) 75 (50 + 25) 

V cene regis­trá­cie je zahr­nu­té: účasť na odbor­nom prog­ra­me a works­ho­poch, kon­fe­renč­ný balíček. 

V cene á 25 EUR/os. je zahr­nu­tý popla­tok za stra­vo­va­nie (občerstve­nie počas odbor­né­ho prog­ra­mu, veče­ra so spo­lo­čen­ským prog­ra­mom – sobo­ta 11. 11. 2017 )

Mož­nosť dokú­pe­nia služieb:
Obed: 10. 11. a 11. 11. 2017 10 € / os. / obed
Veče­ra: 9. 11. a 10. 11. 2017 10 € / os. / večera

V prí­pa­de využi­tia zvý­hod­ne­nej ceny regis­trá­cie je potreb­né nie­len sa zare­gis­tro­vať cez on-line regis­trač­ný for­mu­lár, ale aj prí­sluš­nú sumu do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu uhradiť.

Registračný poplatok uhraďte na účet:

Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s.r.o., Let­ná 70, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
Názov ban­ky: Čes­ko­slo­ven­ská obchod­ná ban­ka, a.s., Let­ná 48, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
VS: bude Vám pri­ra­de­ný po zaregistrovaní
KS: 0308
BICSWIFT: CEKOSKBX

Upo­zor­ne­nie: Poplat­ky ban­ke prí­kaz­cu sú hra­de­né prí­kaz­com, poplat­ky ban­ke prí­jem­cu sú hra­de­né príjemcom.

V prí­pa­de využi­tia zvý­hod­ne­nej ceny regis­trá­cie je potreb­né nie­len sa zare­gis­tro­vať cez on-line regis­trač­ný for­mu­lár, ale aj prí­sluš­nú sumu do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu uhradiť.

Poznám­ka:
– do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účastníka,

– ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zoznamu,
– pri regis­trá­cii je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní regis­trač­né­ho poplatku.

NEPEŇAŽNÉ PLNENIE:
Orga­ni­zá­tor nebu­de posky­to­vať nepe­ňaž­né plne­nie pre účast­ní­kov podu­ja­tia. Ak si účast­ník hra­dí regis­trač­ný popla­tok sám, nemá povin­nosť odvo­du zráž­ko­vej dane za nepe­ňaž­né plne­nie v zmys­le Záko­na o dani z príj­mov č. 595/2003 Z. z. v zne­ní neskor­ších predpisov.

[[[[“field13”,“contains”,“akt\u00edvna \u00fa\u010das\u0165”]],[[“show_fields”,“field23,field25,field26”]],“and”]]
1
Regis­trač­ný formulár
Titul pred menom
IDSLK
Meno a priezvisko
Titul za menom
Tele­fón
Názov zamest­ná­va­te­ľa
Adre­sa zamestnávateľa
Účast­ník
člen SPS / ČPSnečlen SPS / ČPS
pasív­na účasť
Dokú­pe­nie slu­žieb

Abs­trakt Váš­ho prís­pev­ku v roz­sa­hu max 300 slov tre­ba zaslať do 15. júla 2017 e-mai­lom, ale­bo nahra­ním súbo­ru k formuláru.

V úvo­de abs­trak­tu pro­sí­me uviesť:

Názov prís­pev­ku

Meno a priez­vis­ko pre­zen­tu­jú­ce­ho, pro­fe­siu a pracovisko.

Aký smer psy­cho­te­ra­pie ale­bo Inšti­tút repre­zen­tu­je svo­jim príspevkom

Elek­tro­nic­kú koreš­pon­denč­nú adresu

For­mu pre­zen­to­va­né­ho príspevku

a) pred­náš­ka v roz­sa­hu 10 min

b) works­hop v roz­sa­hu 90 min

c) poster

Auto­ri prís­pev­ku budú infor­mo­va­ní do 30. 8. 2017 o pri­ja­tí, ale­bo nepri­ja­tí prís­pev­ku k prezentácii.

Zasla­nie abstraktu
Nahrať
Aktív­na účasť
Názov prís­pev­ku
Dĺž­ka príspevku
Autor / Autori
Vlast­ný text(100 – 150 slov)
0 / 200

Poža­du­jem vysta­viť faktúru:


Názov spo­loč­nos­ti
Adre­sa
IČO
DIČ
Poznám­ka
0 /
Pre­vi­ous
Next