Registrácia

← SPÄŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU

Prihlásenie aktívnej účasti: do 31. 8. 2021

FORMULÁROM
E-MAILOM: sekretariat@agenturakami.sk

Podmienkou prihlásenia aktívnej účasti je zaslanie ABSTRAKTU do 31. 8. 2021

Požiadavky pre abstrakt:

  • Názov príspevku v slovenskom/českom jazyku. Stručný, max. 10 slov, veľkými písmenami. (font Times New Roman, 14 pt, bold).
  • Názov príspevku v anglickom jazyku. Úprava ako pri názve v pôvodnom jazyku. (font Times New Roman, 14 pt, bold).
  • Meno a priezvisko hlavného autora s titulmi, pracovisko, kompletná adresa vrátane telefonického a e-mailového kontaktu. (Times New Roman, 11 pt).
  • Mená spoluautorov s titulmi a ich pracoviská. Ak majú viacerí autori zhodné pracovisko, uviesť znak *, ktorý je uvedený aj pred názvom pracoviska. (Times New Roman, 11 pt).
  • Abstrakt  v jazyku príspevku, maximálny rozsah 250 slov. Pri pôvodných prácach dodržať štruktúru: Úvod, Metódy, Výsledky, Diskusia a Závery. V kazuistikách abstrakt rozdeliť do nasledovných častí: Cieľ/Úvod, Prípad, Diskusia. 3 – 5 kľúčových slov v jazyku príspevku. (Times New Roman, 11 pt).
  • Abstrakt  v anglickom jazyku. Formát a úprava ako pri abstrakte v pôvodnom jazyku. Pri pôvodných prácach dodržať štruktúru: Purpose, Methods, Results, Discussion, Conclusion. V kazuistikách abstrakt rozdeliť do nasledovných častí: Introduction, Case description, Discussion. 3 – 5 kľúčových slov v anglickom jazyku. (Times New Roman, 11 pt).
  • Grantová podpora. Ak bola publikovaná práca podporená v rámci grantovej úlohy, treba uviesť názov grantovej agentúry a číslo či iné identifikátory grantovej úlohy. (Times New Roman, 11 pt).

Po uzávierke a spracovaní prihlášok Vás budeme informovať o zaradení / nezaradení do programu. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.

REGISTRAČNÉ POPLATKY do 31. 8. 2021 od 1. 9. 2021
a v čase konania
Člen SPS a ČPS 115 € 135 €
Nečlen SPS a ČPS 130 € 155 €
Študenti medicíny, psychológie, liečebnej pedagogiky a sociálnej práce, nezamestnaní, na materskej dovolenke, dôchodcovia: (uplatnenie zľavy je potrebné zdokladovať) 65 € 95 €

V prípade využitia zvýhodnenej ceny registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez on-line registračný formulár, ale aj príslušnú sumu do stanoveného termínu uhradiť.
Samostatne sa na jednotlivé dni konferencie nie je možné prihlásiť.
Súčasťou registračného poplatku je Zborník príspevkov, ktorý každý účastník dostane v elektronickej forme. 

Registračný poplatok uhraďte na účet:

Názov účtu: Agentúra KAMI, s.r.o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Názov banky: ČSOB, a. s., Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
VS: bude Vám priradený po zaregistrovaní
KS: 0308
BIC / SWIFT: CEKOSKBX

Upozornenie: Poplatky banke príkazcu sú hradené príkazcom, poplatky banke príjemcu sú hradené príjemcom.

Poznámka:
– do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka,

– ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu,
– pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení registračného poplatku.

STORNO PODMIENKY
Sekretariát konferencie musí byť vyrozumený o zrušení účasti na konferencii písomne e‑mailom na sekretariat@agenturakami.sk. Zrušenie po telefóne nebude akceptované.
do 20. 9. 2021 – bez storno poplatku
od 21. 9. 2021   – 100 % výška registračného poplatku

NEPEŇAŽNÉ PLNENIE
Organizátor nebude poskytovať nepeňažné plnenie pre účastníkov podujatia (ubytovanie, doprava). Ak si účastník hradí registračný poplatok sám, nemá povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

HODNOTENIE ARS CME
Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Certifikát si nájdete na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.

1 Step 1
Registračný formulár
Informovanie dotknutej osoby
ÚČASTNÍK
ÚČASŤ
REGISTRÁCIU HRADÍ

Suma celkom: [ field11 ] €


POŽADUJEM UBYTOVANIE
TERMÍN UBYTOVANIA
UBYTOVANIE HRADÍ

POŽADUJEM ZASLAŤ FAKTÚRU

FAKTÚRU ZASLAŤ
Súhlasím so zasielaním pozvánok, týkajúcich sa organizácii kongresov, konferencií, seminárov v pôsobnosti Agentúry KAMI, s. r. o. na uvedenú e‑mailovú adresu v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje aj naďalej v absolútnom bezpečí. Aktualizované pravidlá o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Prosím, prečítajte si nové pravidlá a presvedčte sa o tom, že nám na bezpečnosti Vašich osobných údajov skutočne záleží.
ON-LINE REGISTRÁCIA UKONČENÁ

Registrácia je možná už len priamo na mieste konania konferencie
ĎAKUJEME!
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right