Ponuka ubytovania

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/kongres-kami.sk/public_html/psychoterapia/wp-content/plugins/formcraft3/formcraft-main.php on line 1069

Hotel Mag­nó­lia**** – Nálep­ko­va 1
Vzdia­le­nosť od kina: cca 650 m

Hotel Mag­nó­lia sa nachá­dza v prí­jem­nom pro­stre­dí na náb­re­ží rie­ky Váh, v cen­tre mes­ta Pieš­ťa­ny. Hotel pre­chá­dza moder­ni­zá­ci­ou (recep­cia, výťa­hy, uby­to­va­cie kapa­ci­ty). Izby sú vyba­ve­né moder­ným a štý­lo­vým nábyt­kom, sociál­nym zaria­de­ním (kúpeľ­ňa s vaňou), sate­lit­nou tele­ví­zi­ou s viac ako 40 TV prog­ra­ma­mi, tele­fó­nom, mini­ba­rom, osob­ným tre­zo­rom, fénom na vla­sy, wifi. 

Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta:
10/1 — lôž­ko­vé izby Exe­cu­ti­ve
20/2 — lôž­ko­vé izby Exe­cu­ti­ve
6× apart­mán

Cena uby­to­va­nia s raňaj­ka­mi:
Jed­no­lôž­ko­vá izba: 49 Eur / noc 
Dvoj­lôž­ko­vá izba: 75 Eur / noc 
Dvoj­lôž­ko­vá izba obs. 1 oso­bou: 65 Eur / noc 
Apart­mán: 100 Eur / noc 
Apart­mán obs. 1 oso­bou: 90 Eur / noc 
Miest­ny popla­tok: 1,10 Eur / oso­ba / noc
Par­ko­va­nie: 6 Eur / auto / 1 noc, 10 Eur / auto / 2 noci, 15 Eur / auto / 3 noci
*Uby­to­va­ní hos­tia majú mož­nosť neob­me­dze­né­ho vstu­pu do bazé­na len za 1 euro / oso­ba / deň.

Hotel City*** – Win­te­ro­va 35
Vzdia­le­nosť od kina: cca 500 m

Hotel City sa nachá­dza v cen­tre kúpeľ­né­ho mes­ta Pieš­ťa­ny, pria­mo na pešej zóne, v blíz­kos­ti mest­ské­ho par­ku a Kúpeľ­né­ho ostro­va. Vyba­ve­nie izieb: tele­ví­zia a sate­lit, free vyso­ko­rých­lost­ný inter­net, tele­fón (mož­nosť pria­mej voľ­by z izby do celé­ho sve­ta), prie­stran­né izby, kúpeľ­ňa a WC, pro­fe­si­onál­ny ser­vis, izby s bal­kón­mi.

Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta:
4/2 — lôž­ko­vé izby Bud­get (men­šia izba – Que­ens size posteľ pre dvoch)

Cena uby­to­va­nia s raňaj­ka­mi:
Jed­no­lôž­ko­vá izba: 59 Eur / noc 
Dvoj­lôž­ko­vá izba Clas­sik: 69 Eur / noc 
Dvoj­lôž­ko­vá izba Bud­get: 60 Eur / noc 
Dvoj­lôž­ko­vá izba Clas­sik obs. 1 os.: 59 Eur / noc
Dvoj­lôž­ko­vá izba Bud­get obs. 1 os.: 50 Eur / noc 
Miest­ny popla­tok: 1,10 Eur / oso­ba / noc
Par­ko­va­nie: 7 Eur / auto / noc

Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., si vyhra­dzu­je prá­vo na zme­nu cien.
[]
1
Regis­trač­ný for­mu­lár na uby­to­va­nie
Meno a priez­vis­ko, titul
Tele­fón
Ter­mín
Uby­to­va­cie zaria­de­nie
Hotel CityHotel Mag­nó­lia
Jed­no­lôž­ko­vá izba
Dvoj­lôž­ko­vá izba obs. 1 os.
Dvoj­lôž­ko­vá izba
Apart­mán
Uby­to­vať s…
Uby­to­va­nie hra­dípick one!

Poža­du­jem vysta­viť fak­tú­ru:


Názov spo­loč­nos­ti
Adre­sa
IČO
DIČ
Poznám­ka
0 /
Pre­vi­ous
Next