Ponuka ubytovania

← SPÄŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU

UBYTOVANIE pre účast­ní­kov kon­fe­ren­cie zabez­pe­ču­je AGENTÚRA KAMI, s. r. o.
Požia­dav­ka o uby­to­va­nie je súčas­ťou regis­trač­né­ho for­mu­lá­ra!

Hotel Mag­nó­lia**** – Nálep­ko­va 1
Vzdia­le­nosť od kina: cca 650 m

Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta:
10/​1‑lôžkové izby
20/​2‑lôžkové izby

Cena uby­to­va­nia s raňaj­ka­mi:
Jed­no­lôž­ko­vá izba: 69 Eur /​ noc      
Dvoj­lôž­ko­vá izba obs. 1 oso­bou: 79 Eur /​ noc   
Dvoj­lôž­ko­vá izba: 99 Eur /​ noc 
Miest­ny popla­tok: 1,50 Eur /​ oso­ba /​ noc

Hotel Park*** – Náb­re­žie Iva­na Kras­ku 2
Vzdia­le­nosť od kina: cca 800 m

Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta:
30/​2‑lôžkové izby

Cena uby­to­va­nia s raňajkami:

Dvoj­lôž­ko­vá izba: 94 Eur /​ noc          
Dvoj­lôž­ko­vá izba obs. 1 oso­bou: 68 Eur /​ noc
Miest­ny popla­tok: 1,50 Eur /​ oso­ba /​ noc
Par­ko­va­nie v cene ubytovania.

Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., si vyhra­dzu­je prá­vo na zme­nu cien.