Workshopy

← SPÄŤ NA HLAVNÚ STRÁNKU

WORKSHOPY budú pre­bie­hať v pries­to­roch v blíz­kos­ti KINA Fontána.
Pokiaľ by sa  kon­fe­ren­cia orga­ni­zo­va­la onli­ne, pod­mien­ky bude­me aktualizovať.

Pri­hlá­siť sa na aktív­nu účasť WORKSHOPU je mož­né cez  ON-LINE FOMULÁR  do 31. 8. 2021.

POŽIADAVKY na WORKSHOPY

  • aký je MINMAX počet účast­ní­kov Váš­ho workshopu
  • aké sú Vaše požia­dav­ky na implementáciu: 
    • druh sede­nia
    • tech­nic­ké vybavenie
    • dĺž­ka workshopu
    • iné…

O zara­de­ní Vás bude­me infor­mo­vať po spra­co­va­ní Vašej žiadosti.

V prí­pa­de akých­koľ­vek otá­zok pro­sím kon­tak­tuj­te orga­ni­zač­nú Agen­tú­ru KAMI, s. r. o.
Kon­takt­nou oso­bu je Mgr. Lucia Kozáková
Tel.: 0948/​ 270 880
E‑mail: sekretariat@​agenturakami.​sk