Úvod

Vzhľa­dom na pre­tr­vá­va­jú­cu pan­dé­miu  COVID-19 nám dovoľ­te v mene orga­ni­zá­to­rov Vás infor­mo­vať, že podujatie
XXXIII. ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ KONFERENCIA,
kto­ré bolo plá­no­va­né v ter­mí­ne 21. – 23. 10. 2021 v Pieš­ťa­noch sa KONAŤ NEBUDE!
Kon­fe­ren­cia sa pre­sú­va do on-line pries­to­ru v ter­mí­ne 3. – 4. 6. 2022
Infor­má­cie budú prie­bež­ne aktu­ali­zo­va­né na tej­to webo­vej stránke.
Všet­kých  zare­gis­tro­va­ných účast­ní­kov, kto­rí uhra­di­li regis­trač­né poplat­ky a ubytovanie,
bude­me indi­vi­du­ál­ne kon­tak­to­vať a dohod­ne­me si s nimi for­mu vrá­te­nia daných poplatkov. 

Ďaku­je­me Vám za porozumenie!

Orga­ni­zač­ný výbor konferencie


Slo­ven­ská psy­cho­te­ra­pe­utic­ká spoločnosť
Čes­ká psy­cho­te­ra­pe­utic­ká spo­leč­nost ČLS JEP
v spo­lu­prá­ci so SLK

Vás pozý­va­jú na 

XXXIII. ČESKO-SLOVENSKÚ
PSYCHOTERAPEUTICKÚ KONFERENCIU

3. – 4. jún 2022
 — ONLINE — 

Hlavná téma konferencie: Frustrácia ako výzva


PARTNERI PODUJATIA