Slo­ven­ská psy­cho­te­ra­pe­utic­ká spoločnosť
Čes­ká psy­cho­te­ra­pe­utic­ká spo­leč­nost ČLS JEP

Vás pozý­va­jú na 

XXXI. ČESKO-SLOVENSKÚ
PSYCHOTERAPEUTICKÚ KONFERENCIU

Hlavná téma konferencie:
Rôzne smery – spoločný cieľ
 

9. – 12. NOVEMBER 2017 
PIEŠŤANY

PODUJATIE PODPORILI